Avtalevilkår Mediabooster

Generelle betingelser og vilkår

Våre generelle betingelser og vilkår i henhold til kunder. Oppdatert 01.01.2022.

1. Generelt

Med mindre annet er avtalt skriftlig, gjelder disse generelle vilkårene («Kjøpsbetingelsene») for alle kjøp av tjenester fra Mediabooster, herunder webutvikling, designutvikling, teknisk utvikling, logo, visuell profil, overføring av innhold, konsulenttjenester, kurs og opplæring samt andre honorarbaserte tjenester og/eller engangskostnader til fastpris (heretter «Tjenester eller «Tjenesten»).

Tjenesten omfatter ikke produkter/tjenester fra en leverandør/samarbeidspartner som Kunden inngår egne avtaler med. Kjøpsbetingelsene vil sammen med Ordrebekreftelsen og eventuelle senere inngåtte tilleggsavtaler utgjøre den samlede Avtalen mellom Kunden og Leverandøren. Ved motstrid mellom Kjøpsbetingelsene og Ordrebekreftelsen eller tilleggsavtaler, skal de sistnevnte gå foran.

Med Kunden menes den fysiske personen eller juridiske enheten som tegner avtale med Mediabooster Norge AS.

Med Leverandøren menes den juridiske enheten: Mediabooster Norge AS, Org.nr.: 916 809 204 som leverer Tjenesten. Ved signering på avtale med Leverandør bekrefter Kunden at den er over 18 år og skal benytte Tjenesten i næringsvirksomhet.

2. Bestilling og Endringer

Ved bestilling av Tjenester fra Kunden vil Leverandøren bekrefte ordren og sende Kunden en Ordrebekreftelse. Kundens bestilling er bindende for Kunden når Ordrebekreftelsen er bekreftet av Kunden. Kunden kan etter Ordrebekreftelsen er akseptert be om endringer ved å be om ny Ordrebekreftelse fra Leverandør.

Leverandør kan bekrefte ordren ved å sende Ordrebekreftelse for slike endringer, og oppgi endringens pris eller endringens virkning på tidligere oppgitt pris til Kunden. Utføring av endringer er ikke bindende for Leverandøren før Kunden har bekreftet den nye Ordrebekreftelse og betalt for eventuelt påslag i pris iht. pkt. 3.

3. Priser og betalingsvilkår

Pris for avtalt Tjeneste fremgår av Ordrebekreftelsen. Leverandøren er ikke forpliktet til å starte levering av Tjenester før Kunden har betalt iht. vilkårene her. Ved forsinket betaling påløper standardsatser for purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter og forsinket betaling.

4. Prosess ved utføring av tjenesten

Ved kjøp av våre tjenester vil Leverandøren starte med å sette opp en prosjektplan. Etter mottatt design eller gjennomført markedsplan vil resten av løsningen utvikles.

Kunden vil få tildelt egen prosjektleder hos Leverandøren. Prosjektleder vil føre en løpende dialog per telefon eller e-post med kunden frem til levering av produktet. Prosjektleder vil sende en byggelink hvor kunden kan følge utviklingen og dermed komme med tilbakemeldinger.

Eposter som sendes ut av datasystemet kan havne i SPAM filter. Det er Kundens ansvar å ta kontakt med prosjektleder dersom viktige eposter ikke blir mottatt.

5. Kundens plikter under utføring av tjenesten

Kunden må medvirke i den grad Leverandøren finner det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten, herunder må Kunden besvare forespørsler fra Leverandøren innen rimelig tid og levere innhold i form av tekst og bilder som skal benyttes i nettløsninger på forespørsel.

Dersom Kunden ikke har besvart eller kun delvis besvarer forespørsler fra Leverandør som er nødvendig for å ferdigstille Produktet, herunder manglende levering av innhold til nettløsning, har Leverandøren, med mindre annet er avtalt med Kunden, rett til å suspendere arbeidet.

Dersom arbeidet blir suspendert i mer enn 14 dager, har Leverandør rett til å avslutte arbeidet. Tjenesten vil i et slikt tilfelle anses som levert til Kunden. Kunden vil være forpliktet til å betale sluttfaktura i sin helhet iht. avtale.

6. Levering av tjenesten

Leverandør vil først gjøre Tjenesten tilgjengelig for Kunden etter at Leverandør har mottatt betaling av sluttvederlaget fra Kunden.

Kunden skal godkjenne Tjenesten med mindre det foreligger vesentlige avvik mellom beskrivelsen av Tjenesten i Ordrebekreftelsen og det ferdige resultatet, og dette skyldes forhold Leverandøren er ansvarlig for. Dersom det foreligger et slikt avvik har Leverandør rett og plikt til å rette avviket, og vil deretter på nytt be Kunden godkjenne resultatet.

Dersom Kunden innen fem virkedager ikke har besvart Leverandørs forespørsel om godkjennelse og/eller dersom Kunden ikke har gitt klare og saklige grunner til at Tjenesten ikke er godkjent, har Leverandør likevel rett til å anse Tjenesten som godkjent, og Tjenesten vil anses for å være levert. Kunden vil da være forpliktet til å betale sluttfaktura iht. avtale. Leverandøren er under ingen omstendighet forpliktet til å publisere annonsering/nettløsning, eller gjøre resultat tilgjengelig for Kunden før sluttfaktura er betalt.

Kunden kan ikke gjøre noe mangelskrav eller erstatningskrav gjeldende mot Leverandør etter Tjenesten er levert i henhold til avtale.

7. Leveringstid

Leverandøren vil i Oppdragsbekreftelsen gi et estimat på forventet leveringstid for Tjenesten basert på tilgjengelig kapasitet og prosjektets størrelse. Kunden er innforstått med at leveringstiden vil kunne avvike fra dette utgangspunktet ut i fra prosjektets størrelse, ved endringer fra Kunden eller manglende medvirkning fra Kunden. Leverandøren er ikke ansvarlig for direkte kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av forsinkelser ved levering uansett årsak.

8. Eiendomsrett til resultatet

Alle åndsverk, kjennetegn, design og tilhørende materiell som utvikles for eller Kunden under utførelsen av Tjenesten, skal være Kundens eiendom. Eventuelle unntak til dette vil være f.eks mangel på betaling.

Ved bruk av designmaler har Kunden en ikke-eksklusiv bruksrett til designet og de underliggende systemer, og forplikter seg til å ikke kopiere designmalen eller overføre den til andre etter levering av Tjenesten. Kunden eier eget innhold og materiale som benyttes i designmalen.

9. Ansvarsbegrensing

Leverandør kan under enhver omstendighet ikke holdes ansvarlig for avledede eller indirekte tap Kunden påføres som følge av feil, forsinkelser eller mangler ved Tjenesten. Med avledede og indirekte tap anses, men ikke begrenset til, alle økonomiske konsekvenstap som: i) tap som følge av tapte data, ii) tap av omsetning og fortjeneste som følge av at kontrakt og/eller salg ikke ble inngått, ikke oppfylt eller på andre måter bortfaller, iii) avsavn – tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt eller iv) driftsavbrudd – tap som følge av bortfall, totalt eller delvis, i produksjon eller/og omsetning.

Leverandørs samlede erstatningskrav er i alle tilfeller begrenset til det beløp Kunden har betalt til Leverandør for Tjenesten iht. Ordrebekreftelsen.

10. Mislighold

Dersom kunden etter sluttført leveranse av en tjeneste unnlater å gjøre opp for seg innen 90 dager etter forfallsdato, kan Leverandør fjerne kundens innhold fra sine servere. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, nettsider, nettbutikker, dokumenter og annet materiell. Leverandør plikter å informere kunden skriftelig om dette 14 dager i forkant av sletting. Etter sletting vil ikke denne informasjonen kunne gjenopprettes.

Dersom Kunden har takket ja til en webhotell-avtale og unnlater å betale inn avtalt beløp innen 30 dager etter forfall, kan Leverandør parkere nettsiden eller velge å kreve inn utestående beløp for resterende bindingstid. Leverandør plikter å informere kunden skriftelig om dette 14 dager i forkant av frist for innbetaling av resterende bindingtid for avtalen.

11. Force Majeure

Dersom det inntrer et forhold utenfor en av partenes kontroll, som denne ikke med rimelighet burde ha forutsett da Avtalen ble inngått, og som parten ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av og som etter vanlige kontraktsmessige regler må regnes som Force Majeure, skal den annen part skriftlig varsles om forholdet uten ubegrunnet opphold. Partenes forpliktelser suspenderes så lenge en slik situasjon varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Motparten kan i Force Majeure-situasjoner bare gå fra Avtalen med den rammede parts samtykke eller dersom situasjonen varer eller antas å vare lenger enn 30 dager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer. Heving grunnet Force Majeure gir ikke rett til erstatning.

12. Elektronisk Signatur

Avtaler mellom Partene er bindende også når de inngås per e-post, eksempelvis ved bestilling og Ordrebekreftelse.

13. Overdragelse

Leverandør kan fritt overdra rettigheter og plikter etter avtale med Kunde til tredjemann.

13. Overdragelse

Oppstår en uenighet i forholdet mellom Leverandør og Kunden, skal tvister under de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

Personvern

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss i Mediabooster. Vi skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på enkle spørsmål som vi ofter mottar fra våre kunder og besøkende på nettsiden.