Avtalevilkår

Avtalevilkår Mediabooster

Våre avtalevilkår

Våre avtalevilkår. Oppdatert 11.01.2023.

1.

Dersom det er motsetninger mellom innholdet i tjenestespesifikke vilkår og betingelser og de generelle vilkår og betingelser, gjelder de tjenestespesifikke vilkår og betingelser foran de generelle vilkår og betingelser.

2.

Dersom det er motsetninger mellom innholdet i kontrakten og betingelser og vilkår i de tjenestespesifikke vilkår og betingelser, gjelder kontrakten foran de tjenestespesifikke vilkår og betingelser.

3.

En forutsetning for avtalen er at Leverandør finner Kunde kredittverdig. Fakturerings-betingelsene vil bli fastsatt på grunnlag av Leverandør sin kredittvurdering av Kunde, og Leverandør kan kreve at Kunde stiller sikkerhet for riktig betaling.

4.

Ved betalingsutsettelse eller inngåelse av nedbetalings-avtale vil det påløpe renter iht. lov om forsinket betaling med mer.

5.

Angrerett generelt for bedriftsavtaler: Ved avbestilling eller oppsigelse etter signert avtale, forplikter kunden seg til å betale kontraktens kjøpesum i sin helhet til Leverandør.

6.

Kunde er ansvarlig for at de opplysninger som gis Leverandør er korrekte og står ansvarlig for at all innhold, profilering av/ gjennom websider, annonser, søkeord, banner annonser, osv. ikke strider mot gjeldende lover i det landet innholdet er lagret og/eller blir markedsført, eller på annen måte indirekte eller direkte griper inn i tredjeparts rettigheter.

7.

Kunde har opphavsrett, bruksrett og alle immaterielle rettigheter til innholdet (kildekoder, design, profiler, foto/video-materiale) som blir produsert via denne avtalen. Vi minner på at ved inngått avtale om drift og vedlikehold, skal Leverandør ha full tilgang til enhver tid, med mindre avtalen opphører.

8.

Leverandør eier og har ansvar for annonse-konto som opprettes for Kunde, og skal følge retningslinjene til tredjeparts-annonsør for alle opprettede kampanjer.

9.

Kunde skal holde Leverandør skadesløs for ethvert krav mot Leverandør som følge av valg av profilering og eventuelle krav som oppstår som følge av brudd på gjeldende lisenser, rettsregler, inngripen i tredjeparts rettigheter.

10.

Leverandør kan under enhver omstendighet ikke holdes ansvarlig for avledede eller indirekte tap Kunden påføres som følge av feil, forsinkelser eller mangler ved Tjenesten. Med avledede og indirekte tap anses, men ikke begrenset til, alle økonomiske konsekvenstap som: i) tap som følge av tapte data, ii) tap av omsetning og fortjeneste som følge av at kontrakt og/eller salg ikke ble inngått, ikke oppfylt eller på andre måter bortfaller, iii) avsavn – tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt eller iv) driftsavbrudd – tap som følge av bortfall, totalt eller delvis, i produksjon eller/og omsetning. Leverandørs samlede erstatningskrav er i alle tilfeller begrenset til det beløp Kunden har betalt til Leverandør for Tjenesten iht. Ordrebekreftelsen.

11.

Leverandør bruker WP-Engine og A2Hosting (for levering av webhotell-tjenester). Ved signering av denne avtalen godtar Kunde WP-Engine sine sikkerhets og juridiske vilkår, håntering av persondata, samt godtar A2Hosting sine vilkår.

12.

Leverandør har rett til å levere hele og/eller deler av tjenesten via selskapet og konsernet som selskapet er en del av. Leverandør har også rett å overdra avtalen til en outsourcing-partner ved behov, f.eks outsourcing av overflow-arbeid eller tekniske IT-tjenester som ikke kan leveres av Leverandør.

13.

Ved inngåelse av denne avtale aksepterer kunden at Leverandør lagrer kundeinformasjon, samt aksepterer at Leverandør legger til kundens oppgitte E-poster på  sine nyhetsbrev. Leverandør får ved inngåelse av denne avtale autorisasjon av kunden til å bekrefte eierskap og verifisere eventuelle profileringer nevnt i denne avtale. Ved inngåelse av denne avtalen gis Leverandør rett til å bruke kundens logo på sin hjemmeside, og som referanse i deres markedsføring. Kunden er selv ansvarlig for at fullstendig informasjon til enhver tid er oppdatert. Eventuelle endringer må sendes til Leverandør.

14.

Kunde har opphavsrett, bruksrett og alle immaterielle rettigheter til innholdet (kildekoder, design, profiler, foto/video-materiale) som blir produsert via denne avtalen, men unntak av manglende betaling fra Kunde til Leverandør. Vi minner på at ved inngått avtale om drift og vedlikehold, skal Leverandør ha full tilgang til enhver tid, med mindre avtalen opphører.

15.

Partene har taushetsplikt om alle opplysninger og materiell som partene har fått tilgang til fra den annen part i tilknytning til gjennomføringen av denne avtale. Partene forplikter seg til ikke å gi meddelelser om partenes tariffer, sirkulærer eller bestemmelser til andre konkurrerende selskaper, eller slik at det kommer konkurrentene i hende. Taushetsplikten omfatter også personopplysninger og opplysninger om tredjepersoner som må betraktes som skadelige eller sensitive av andre grunner. Partene skal hverken i avtaletiden eller minimum 12 måneder etter avtalens opphør røpe forretnings- og yrkes hemmeligheter, eller utnytte opplysninger til skade for noen av partene. Taushetsplikten gjelder bare slike forhold eller opplysninger som ikke er allment kjent, og som det vil være av forretningsmessig betydning å hemmeligholde. Med uvedkommende menes enhver som ikke har behov for kjennskap til informasjonen.